Vidi Jug

ЛЕСКОВАЦ

БОЈНИК

ЛЕБАНЕ

Сви
подаци
на
једном
месту

7[1]

О Пројекту

Град Лесковац и општина Бојник су уз подршку Евроске уније у партнерству са Владом Србије, преко програма ЕУ ПРО, реализовали пројекат  који треба да развојем регионалног географског информационог система (ГИС) допринесе валоризацији и већој препознатљивости туристичког потенцијала обе локалне самоуправе.

Град Лесковац je, обезбеђивањем потребних хардверских и софтверских система, обука и лиценци за рад урбанистима и планерима, створио веома важан информатички центар, који представља неопходан развојни потенцијал.

Шта је ГИС

Гeoгрaфски инфoрмaциoни систeм је рaчунaрски информациони менаџмент систeм који нам помаже да снимимо, анализирамо и представимо информације  на мапама.

 

То је oруђe „пaмeтнe кaртe“, кoje даје велики број могућности за анализирање разултата, праћење могућих исхода у зависности од унетих података, праћење тренутних процеса и могућности развоја.

Град Лесковац

Туристички водич

Туристички потенцијали представљени на овом порталу,

који су јавно доступни, повећаће видљивост богате туристичке понуде.

Додатно ће доступност података допринети развоју сектора туризма, кроз омогућавање повећања прихода и броја понуђача туристичких услуга.

Туристички водич општине Бојник

Бојник је изванредан туристички потенцијал, због очуваних природних вредности (еколошке оазе) и разноврсности етно-културне баштине. Култ госта у традицији као основе гостопримства и квалитет природног окружења руралног простора јесу спок природе и традиције, тј. локални печат аутентичности и атрактивности раданског поднебља. Богатство зеленила и кисеоника

представља праву оазу мира и тишине. У оквиру ове зоне предвиђене су стазе за рекреативну шетњу у природи

и бициклистичке стазе.

Заштићена природна добра

ГИС заштићених природних добара препознат је као начин за унапређење институционалних капацитета у области заштите животне средине, као једне од кључних области на националном, регионалном и локалном нивоу

Како  би ажурни и тачни подаци били доступни свим доносиоцима одлука, уређене су и унете у базу и greenfield локације

на нивоу зона  у приватном власништву.