Vidi Jug

О Пројекту

Град Лесковац и општина Бојник су 2019. и 2020 године, уз подршку Европске уније у партнерству са Владом Републике Србије, преко програма ЕУ ПРО, реализовали пројекат „Валоризација и повећање препознатљивости туристичког потенцијала града Лесковца и општине Бојник путем регионалног ГИС портала“. 

У наредном кораку развоја, 2023.године, пројекат „Регионални ГИС центар“, финансијски је подржала Влада Швајцарске у оквиру пројекта “Локална самоуправа за 21. век“, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Град Лесковац је у партнерству са општином Лебане, аплицирао за проширење регионалног ГИС центра, у оквиру ЈП “Урбанизам и изградња“ Лесковац. Општина Лебане постала је нови члан Регионалног ГИС центра. 

Сада, Регионални ГИС центар брине о геопросторним подацима града Лесковца, општине Бојник и општине Лебане.

Град Лесковац и општина Бојник су уз подршку Европске уније у партнерству са Владом Србије, преко програма ЕУ ПРО, реализовали пројекат  који треба да развојем регионалног географског информационог система (ГИС) допринесе валоризацији и већој препознатљивости туристичког потенцијала обе локалне самоупараве. Град Лесковац je, обезбеђивањем потребних хардверских и софтверских система, обука и лиценци за рад урбанистима и планерима, створио веома важан информатички центар, који представља неопходан развојни потенцијал.

Европска унија је подржала пројекат са 74.900 евра, док је Град Лесковац учествовао у суфинансирању са 13.230 евра.

У ранијој фази кориницима је представљен ГИС Лeскoвцa, развијен такође уз подршку Европксе уније у сарадњи са Владом Швајцарске преко прогама Европски ПРОГРЕС, као скуп прoстoрних и других пoдaтaкa вeзaних зa урбaнизaм и урeђeњe прoстoрa, грaђeвинскo зeмљиштe, сaoбрaћaj, кoмунaлну инфраструктуру, са већим бројем података за слободне локације у индустријским зонама.

Пројекатом „Валоризација и повећање препознатљивости туристичког потенцијала града Лесковца и општине Бојник путем регионалног ГИС портала“ направили смо јединствен информациони систем Лесковца и Бојника. Информациони подаци се налазе на јединственом серверу који администрира јавно предузеће „Урбанизам и изградња“ Лесковац. Туристички потенцијали представљени на овом порталу, који су јавно доступни, повећаће видљивост богате туристичке понуде.

Додатно ће доступност података допринети развоју сектора туризма, кроз омогућавање повећања прихода и броја понуђача туристичких услуга.

Сем туристичких података, општина Bојник је по први пут добила и јединствени дигитални картографски приказ браунфилд (browenfield)  и гринфилд (greenfield) локација у контексту својих урбанистичких планова.

Даљи развој Портала омогућен је пројектом „Регионални ГИС центар“, којим је пројекат подржала Влада Швајцарске у оквиру пројекта “Локална самоуправа за 21. век“, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Укупна вредност пројекта износи 23.148 швајцарских франака, од чега је износ донације 18.838 швајцарских франака.

 

Општина Лебане је у оквиру овог пројекта по први пут успоставила свој ГИС, који чине две апликације: „Планска документација општине Лебане“ и „Туристички водич кроз Лебане“. 

 

Апликација „Планска документација општине Лебане“  пружа интерактиван преглед важеће планске документације: 

 • Просторни план општине Лебане 2009-2024
 • План генералне регулације Лебане 2025
 • План генералне регулације за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац
 • План детањне регулације туристичке зоне у делу насеља Дрводељ
 • План детаљне регулације производно-пословне зоне „Јабланица“
 • План детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе Тесле“
 • План детаљне регулације археолошког налазишта „Царичин Град“
 • План детаљне регулације југоисточног дела насеља Лебане око улица Николе Тесле и Јабланичке
 • План детаљне регулацијетуристичко-рекреативног парка „Чукљеник“
 • План детаљне регулације ППОВ Ћеновац
 • План детаљне регулације подручја соларне електране „Лебане-Ново Село“ на територији општине Лебане

 

Апликација „Туристички водич кроз Лебане“, уз помоћ мапа, фотографија и текстуалних описа презентује туристичку понуду општине Лебане. Кроз ову апликацију, на интерактиван начин се могу истражити природне и културне вредности Лебана, смештајни капацитети и угоститељски објекти које вреди посетити. 

 

Апликацијом „Ратни меморијали града Лесковца“ унапредили смо и проширили ГИС базу града Лесковца, где су комбинацијом интерактивних мапа, фотографија и текста приказани ратни меморијали подизани у част учесницима Првог и Другог Светског рата и ратова деведесетих година, а материјал је преузет из студије “Студија заштите ратних меморијала Лесковца”, из 2023. године, коју је израдио Завод за заштиту споменика културе Ниш.  Развијена нова апликација је са информацијама од значаја за израду планских докумената, али и од значаја за развој баштинског и културног туризма, с обзиром да ратни меморијали представљају знаменитости које чине и идентитет, и туристичку понуду града.