Vidi Jug

О Пројекту

Град Лесковац и општина Бојник су уз подршку Европске уније у партнерству са Владом Републике Србије, преко програма ЕУ ПРО, реализовали пројекат: „Валоризација и повећање препознатљивости туристичког потенцијала града Лесковца и општине Бојник путем регионалног ГИС портала“

Град Лесковац и општина Бојник су уз подршку Европске уније у партнерству са Владом Србије, преко програма ЕУ ПРО, реализовали пројекат  који треба да развојем регионалног географског информационог система (ГИС) допринесе валоризацији и већој препознатљивости туристичког потенцијала обе локалне самоупараве. Град Лесковац je, обезбеђивањем потребних хардверских и софтверских система, обука и лиценци за рад урбанистима и планерима, створио веома важан информатички центар, који представља неопходан развојни потенцијал.

Европска унија је подржала пројекат са 74.900 евра, док је Град Лесковац учествовао у суфинансирању са 13.230 евра.

У ранијој фази кориницима је представљен ГИС Лeскoвцa, развијен такође уз подршку Европксе уније у сарадњи са Владом Швајцарске преко прогама Европски ПРОГРЕС, као скуп прoстoрних и других пoдaтaкa вeзaних зa урбaнизaм и урeђeњe прoстoрa, грaђeвинскo зeмљиштe, сaoбрaћaj, кoмунaлну инфраструктуру, са већим бројем података за слободне локације у индустријским зонама.

Пројекатом „Валоризација и повећање препознатљивости туристичког потенцијала града Лесковца и општине Бојник путем регионалног ГИС портала“ направили смо јединствен информациони систем Лесковца и Бојника. Информациони подаци се налазе на јединственом серверу који администрира јавно предузеће „Урбанизам и изградња“ Лесковац. Туристички потенцијали представљени на овом порталу, који су јавно доступни, повећаће видљивост богате туристичке понуде.

Додатно ће доступност података допринети развоју сектора туризма, кроз омогућавање повећања прихода и броја понуђача туристичких услуга.

Сем туристичких података, општина Bојник је по први пут добила и јединствени дигитални картографски приказ браунфилд (browenfield)  и гринфилд (greenfield) локација у контексту својих урбанистичких планова.